blue

PublicatiesABN AMRO

ABN AMRO "De circulaire handelsketen

13 juni 2017

Onlangs is de publicatie 'De circulaire handelsketen - Kansen voor de groothandel in een circulaire economie' van de ABN AMRO gepubliceerd welke in gezamenlijkheid met MVO Nederland is opgesteld.

Het NVG is partner van MVO Nederland. Voor de publicatie is als bron o.a. het NVG rapport Geen topprestatie zonder topgroothandel uit september 2011 gebruikt.

Klik hier voor het rapport

Zie ook: https://insights.abnamro.nl/2017/06/de-circulaire-handelsketen-kansen-voor-de-groothandel-in-een-circulaire-economie/.

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland 2016

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland 2016

27 januari 2017

Recordaantal ondernemingen in Nederland, aantal zzp’ers groeit minder snel, meerderheid parttime starters is vrouw. Onlangs publiceerde de Kamer van Koophandel het Jaaroverzicht ondernemend Nederland 2016.

Daaruit bleek o.a. dat Nederland eind 2016 records breekt. Het aantal ondernemingen groeit ten opzichte van 2015 in 2016 met 3% tot het recordaantal van 1.832.812 ondernemingen. In 2015 was de groei nog 4%.

De groei van het aantal zzp’ers vlakt vanaf juni wel iets af, maar de toename is nog steeds 4% ten opzichte van 2015 tot in totaal 882.694 zzp’ers. Het aantal parttime zzp’ers groeit in 2016 harder: met 5% ten opzichte van 2015 tot in totaal 219.079.

Lees hier verder.

Download het rapport “Jaaroverzicht ondernemend Nederland 2016”

Persbericht ING: Digitalisering uitdaging voor de groothandel

Persbericht ING: Digitalisering uitdaging voor de groothandel

29 november 2016

Groothandels zien hun speelveld door digitalisering en de opkomst van E-commerce drastisch veranderen.

Nederland blijft bij uitstek een handelsland, maar in het digitale tijdperk zijn er verschillende kanalen waar klanten terecht kunnen. Hierdoor verschuift de macht in de keten en dienen zich nieuwe concurrenten aan.
Tegelijkertijd bieden internationale afzetmarkten van de groothandel minder groeiperspectief. Deze ontwikkelingen dwingen groothandels om meer regie te pakken.

Marinus van der Meer, sectormanager Groothandel: ‘Voor de verwerving van de ketenregie is samenwerking met en maximale ontzorging van de ketenpartners nodig. Drie kansrijke manieren om meer regie te pakken zijn: door niches en sterke combinaties van producten op te zoeken, uit te blinken in digitalisering en het gebruik van data en door slimmere voorraadposities aan te houden om aan snellere levertijden te kunnen voldoen’.

Lees hier de samenvatting of ga naar de volledige analyse

Rabobank Sectorprognoses 2017

Rabobank Sectorprognoses 2017

04 oktober 2016

Vandaag brengt de Rabobank de sectorprognoses voor 2017 uit. De verwachting is dat de Nederlandse economie in 2017 zal groeien met 1,5%.

Groothandels blijven gevoelig voor schommelingen in de internationale economische omstandigheden. Zeker groothandels die afhankelijk zijn van internationale afzetmarkten worden geraakt door een sputterende wereldeconomie. Rabobank verwacht in 2017 een groei van 1,7% voor groothandels.

>Lees meer over ontwikkelingen in de Groothandel

Tegelijkertijd met het uitbrengen van de Sectorprognoses zijn ook de perspectieven van de diverse branches in de Groothandel aangescherpt met een vooruitblik op 2017.

>Lees de perspectieven van de branches Groothandel in Computers, Kleding, Metaal, Hout en Bouwmaterialen en meer op de site van Rabobank Cijfers & Trends

De rol van de Nederlandse consumptie is in deze groei groter dan voorgaande jaren. De lagere verwachte exportgroei heeft impact op de sectoren die in grote mate afhankelijk zijn van export, zoals de Nederlandse industrie, transport en de groothandel. Voor 2017 verwacht de Rabobank dat huishoudens door de koopkrachtstijging weer wat meer gaan consumeren. Deze stijging van de consumptie is voordelig voor sectoren die met name afhankelijk zijn van binnenlandse consumptie, zoals de detailhandel en horeca en recreatie. Ook de automotive zal komend jaar een plusje laten zien.

>Lees de Sectorprognoses

Nederland gaat naar Next Level

Nederland gaat naar Next Level

17 juni 2016

Gisteren zijn VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland gestart met NL Next Level.

Onder de vlag van NL Next Level willen ondernemers, in het licht van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017, het komende jaar het gesprek voeren hoe Nederland de economische, sociale en ecologische transformatie kan maken. Voor een brede en duurzame welvaart moet Nederland naar een hoger niveau van groei en haar verdienvermogen versterken en zo kansen voor iedereen scheppen.

Onder de titel NL Next Level zullen de komende maanden voorstellen worden ontwikkeld om als ondernemers onze bijdrage te leveren aan het Nederland van de toekomst.

Klik hier voor de publicatie 'Investeren in de transformatie van Nederland'

Zie ook www.nl-nextlevel.nl

Berenschot Strategy Trends onderzoek

Berenschot Strategy Trends onderzoek

09 mei 2016

Al tien jaar lang doet Berenschot onderzoek naar de strategische agenda van ondernemend Nederland. Dit jaar hebben CEO’s en bestuurders van meer dan 500 bedrijven, uit verschillende sectoren deelgenomen aan het onderzoek.

Ook dit jaar bieden de resultaten weer interessante inzichten in de strategische keuzes van ondernemend Nederland. Naast de Roadmap Wholesale 3.0, specifiek voor de groothandel, kunnen uit dit onderzoek ook interessante inzichten voor de groothandel komen.

Klik hier voor het officiële persbericht

Klik hier voor het Strategy Trends onderzoek

Bekijkt u ook gerust eens de interactive online versie op:

www.strategytrends.nl

SBB Sectorkamerrapportage Handel 2016

SBB Sectorkamerrapportage Handel 2016

22 april 2016

Het NVG heeft zitting in de SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). SBB stelt bruikbare, gezaghebbende informatie en kennis beschikbaar over de arbeidsmarkt, de stagemarkt en de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Dat doen ze voor studenten, beroepsonderwijs, bedrijfsleven en andere belanghebbenden. Sectorale afspraken over de uitvoering van de wettelijke taken vinden hun oorsprong mede in het hebben van een gedeeld beeld over de sector en de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Voor een doelmatig aanbod van opleidingen, dat aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt, zet SBB zich in om regio's en sectoren te ondersteunen bij een goede dialoog tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn hiervoor de basis.

Zoals opgenomen in het jaarplan dat is vastgesteld door het bestuur, levert SBB in het voorjaar van 2016 voor elke sectorkamer, voor het eerst, een rapportage met laatste trends en ontwikkelingen in de sectorale arbeidsmarkt. Samen met belanghebbenden wil SBB informatie blijven verzamelen en actualiseren. De gebruikte methoden dragen bij aan eenduidigheid en vergelijkbaarheid van beroepen en opleidingen.

De sectorkamerrapportage vormt de basis voor verdere doorontwikkeling. Op basis hiervan analyseert en duidt de sectorkamer hoe ze gezamenlijk tegen de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt aankijkt. Dit is het gezamenlijk vertrekpunt om afspraken te maken over de aansturing van de uitvoeringstaken en de basis voor het oplossen van bestaande en nieuwe knelpunten.

Klik hier voor de sectorkamerrapportage

De nieuwe digitale werkelijkheid biedt kansen voor de groothandel 18 maart 2016

De nieuwe digitale werkelijkheid biedt kansen voor de groothandel 18 maart 2016

18 maart 2016

Groothandels staan voor de uitdaging om zich aan te passen aan de spelregels van de nieuwe werkelijkheid. Zij zien de kansen van online en de impact die de digitalisering heeft op hun onderneming.

De verwachting is dat we aan de vooravond staan van een stevige turnaround in de branche. Een compleet andere inrichting van de ketens van producent tot aan eindgebruiker. En waarbij de eindgebruiker steeds meer macht krijgt. Daarom moeten groothandels nu slimme keuzes maken en doorvoeren.

Organisatie-adviesbureau Berenschot heeft twaalf verschillende rollen voor de groothandel in kaart gebracht en getoetst op kansrijkheid. Met de Roadmap Wholesale 3.0 kan de koers naar 2020 worden uitgezet.

Voor meer informatie zie
https://www.berenschot.nl/actueel/2016/februari/groothandel-futureproof/


of https://www.berenschot.nl/publish/pages/3080/roadmap_wholesale_3_0.pdf

Uitdagende tijden voor groothandels in textielproducten

Uitdagende tijden voor groothandels in textielproducten

30 april 2014

De Rabobank verwacht voor 2014 een stagnerende vraag voor groothandels die actief zijn in textielproducten.

De prognose voor de komende 3 tot 5 jaar is neutraal.Het gaat om het creëren van macht in de keten, onder andere door een scherp onderscheidend vermogen.Een uitgekiend logistiek proces, voorraadbeheer, databeheer en het creëren van een aantrekkelijke collectie zijn belangrijke kansen in de textielgroothandel om succes vol te zijn en te blijven!   

Lees dit en meer in de nieuwste BrancheBarometer voor groothandels in textielproducten. De BrancheBarometer is een nieuwe publicatie van Rabobank en geeft de laatste ontwikkelingen, perspectieven, trends, kansen en bedreigingen binnen de textielgroothandel.

Seminar

Seminar "Groothandels sterker door data-aligment"

27 maart 2013

Op 12 februari jl. vond tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam het seminar “Groothandel” plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door NVG, TNO en ABN AMRO. Op het seminar ‘Groothandels sterker door data-alignment’ werden de resultaten van het onderzoek naar data-alignment gepresenteerd. Data-alignment kan ondernemers in staat stellen om hun concurrentiepositie te verbeteren. En data-alignment is toepasbaar binnen iedere keten.

Teruggekeken kan worden op een geslaagd event. Er was interactie van begin tot eind.

Voor videosamenvatting en hoogtepunten van het seminar klik hier

Kansen benutten in uitdagende markt

Kansen benutten in uitdagende markt

20 maart 2013

De huidige periode van laagconjunctuur biedt de groothandel kansen om klanten en leveranciers nog beter te helpen. Het kiezen van een onderscheidende positie wordt steeds belangrijker.

In de Rabobank sector-update leest u over de belangrijke trends die het mogelijk maken om te groeien, ondanks moeilijke marktomstandigheden.

Data-alignment bij de groothandel

Data-alignment bij de groothandel

14 februari 2013

Wereldwijd volgen ingrijpende ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. De opkomst van nieuwe technologie en internet, globalisering, duurzaamheid en vergrijzing domineren de agenda. Tegelijkertijd is sprake van een economische teruggang en stellen klanten steeds hogere eisen aan producten en diensten. Ook op de groothandel – één van de belangrijkste aanjagers van de Nederlandse economie – missen deze ontwikkelingen hun uitwerking niet.

Het rapport “Data alignment bij de groothandel” schetst een beeld van de gevolgen die dit voor deze bedrijfstak heeft en is het resultaat van twee jaar onderzoek. Dit onderzoek is verricht door TNO op initiatief van het Nederlands Verbond voor de Groothandel.

Voor het rapport klik hier

Onderzoek naar de ontwikkeling van de investeringsquote in 7 bedrijfstakken

Onderzoek naar de ontwikkeling van de investeringsquote in 7 bedrijfstakken

28 januari 2013

Welke factoren bepalen de bedrijfsinvesteringen, hoe hebben deze zich ontwikkeld en waarom blijft de Nederlandse investeringsquote achter bij vergelijkbare landen?

Dit zijn de vragen die centraal staan in dit onderzoek. Onderzoekbureau EIM heeft daarvoor een literatuurstudie verricht, een enquête gehouden onder ondernemers en de relevante data voor Nederland vergeleken met 7 benchmarklanden in Europa. Daarbij is gekeken naar de volgende 7 bedrijfstakken: metaalindustrie, voeding- en genotmiddelenindustrie, communicatie- en postsector, groothandel, detailhandel en reparatie, transportbedrijven en de dienstverlening en opslag voor vervoer. 
Ook het NVG heeft geparticipeerd in de klankbordgroep van het onderzoek.

Voor meer informatie over het onderzoek (onderzoeksvraag en conclusies)  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/01/24/dynamiek-van-investeringen-in-nederland.html

 

Voor het rapport klik hier

Rapport Duurzaam voorraadbeheer

Rapport Duurzaam voorraadbeheer

31 oktober 2012

De groothandel in Nederland moet duurzamer worden. Teveel inkopen, derving en onverkoopbare voorraden zijn de belangrijkste redenen voor onduurzaamheid.

Het NVG werk samen met TNO aan een nog betere positie van de groothandel. De focus van logistieke keten op laagste integrale kostprijs en continue innovatie bij bedrijven leidt tot meer uitbesteding en de noodzaak tot logistieke ketenoptimalisatie.

Samen met TNO organiseerde het NVG in 2011 en 2012 workshops rond duurzaam ondernemen. Thema's als de CO2-prestatieladder, het meten van duurzaamheid, duurzaam werken, transport, ICT-systemen, gebouwen en duurzaam inkopen kwamen ter sprake. Leerzame lessen over kosten en baten, het invoeren van duurzame maatregelen en de ervaringen in de praktijk,

E.e.a. heeft geresulteerd in het rapport "Duurzaam voorraadbeheer".

Klik hier voor het rapport

Branche Innovatie Contract NVG/TNO

Branche Innovatie Contract NVG/TNO

17 september 2012

Het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) heeft een Branche Innovatie Contract (BIC) met TNO.

Het project heeft in 2011 onder meer geresulteerd in enkele workshops en twee gezamenlijke publicaties over duurzaamheid en samenwerking in de Groothandel. De rapporten werden eind vorig jaar door de innovatiedirecteur van TNO gepresenteerd aan de heer Gert Smit, voorzitter van de werkgroep.

De conclusie is dat de Groothandel in Nederland duurzamer kan worden. Teveel inkopen, derving, onverkoopbare voorraden en transport zijn belangrijke redenen voor onduurzaamheid. Vanuit het BIC wordt hieraan dit jaar verder gewerkt.

Begin 2012 zijn er 2 rapporten verschenen:

  • Aan de slag met duurzaamheid in de logistiek
    voor het rapport klik hier

 

  • Aan de slag met samenwerking in de logistiek
    Voor het rapport klik hier
Branchebeschrijving Groothandel CBS

Branchebeschrijving Groothandel CBS

01 september 2012

Het CBS geeft in deze publicatie een beschrijving van de groothandel op basis van cijfers CBS geeft in deze publicatie een beschrijving van de groothandel op basis van cijfers over de verslagjaren 2006 tot en met 2010.

In de publicatie wordt eerst de groothandel afgebakend. Vervolgens wordt er ingegaan op belangrijke ontwikkelingen in de bedrijfstak, gevolgd door het weergeven van de (ontwikkeling van de) omzet. Daarna worden de bedrijfslasten en -opbrengsten tegen elkaar afgezet. De publicatie eindigt met het beschrijven van het aantal bedrijven, vestigingen en banen.

Deze branchebeschrijving is een actualisering van een soortgelijke beschrijving met uitkomsten over de periode 2003–2008, die op 13 mei 2009 is gepubliceerd op de themapagina Handel en Horeca op www.cbs.nl.

klik hier              

Rapport

Rapport "Global sourcing voor de groothandel", een strategische visie van Rabobank Nederland

11 augustus 2012

De afgelopen maanden heeft de Rabobank intensief gewerkt aan een visiedocument over de gevolgen van global sourcing voor de groothandel.

In het document wordt ingegaan op de ontwikkelingen middels de uitwerking van vier thema’s: ontwikkeling wereldhandel, Nederland toegangspoort, het compexe vraagstuk sourcing en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met dit visiedocument wil de Rabobank ondernemers inspireren en ondersteunen bij het maken van toekomstige keuzes. Aan de hand van strategische vragen in het document wordt de ondernemer aan het denken gezet over de gevolgen voor zijn eigen bedrijf. Op deze manier kan de ondernemer tijdig anticiperen op de wereld die om hem heen verandert.

klik hier

ABN AMRO

ABN AMRO

11 juli 2012

Maakproductie kan perfect plaatsvinden op eigen bodem. Sterker: bedrijven met een omzet tot € 20 miljoen doen er verstandiger aan zich niet te wagen aan outsourcing in lagelonenlanden als China.

Onlangs publiceerde ABN AMRO haar ‘Visie op industrie’. Daarin doet zij de uitspraak dat Nederlandse bedrijven binnen de industrie een zeer groot onderscheidend vermogen hebben dat zij stelselmatig onderschatten:  de Nederlandse werknemer met zijn actieve, meedenkende mentaliteit. Die mentaliteit compenseert de relatief hoge loonkosten én zorgt voor permanente innovatie. Alles draait om het concept van ‘best cost leverancier’ en daarin blijken wij heel succesvol te zijn.

klik hier

Geen Topgroothandel zonder Topbemanning!

Geen Topgroothandel zonder Topbemanning!

03 juli 2012

In opdracht van het NVG en Kenniscentrum Handel heeft PwC 18 groothandels (ceo’s, vaak vergezeld van de eindverantwoordelijke voor HR) geïnterviewd over de ontwikkelingen in de groothandel en de consequenties daarvan voor het Human Capital en het managen daarvan. Voor PwC was het onderzoek een vervolg op het onderzoek “Geen Topprestaties zonder Topgroothandel” uit 2011, waarin de positie en de ontwikkelingen van de groothandel worden beschreven.

PwC Advisory heeft voor het onderzoek 18 groothandels (ceo’s, vaak vergezeld van de eindverantwoordelijke voor HR) geïnterviewd over de ontwikkelingen in de groothandel en de consequenties daarvan voor het Human Capital en het managen daarvan.

Voor het NVG was het onderzoek een vervolg op het onderzoek ‘Geen Topprestaties zonder Topgroothandel’ uit 2011, waarin de positie en de ontwikkelingen van de groothandel worden beschreven.

Voor de samenvatting van het onderzoek klik hier.

Voor het volledige rapport klik hier

TNO-rapport

TNO-rapport "Strategievorming logistiek" oktober 2010

11 juni 2012

Het NVG wil een grotere rol spelen voor haar lidorganisaties als het gaat om de logistieke functie van de groothandel.

De manier waarop invulling gegeven kan worden aan deze logistieke functie zal in de toekomst wellicht veranderen door, onder meer, toenemende verkeerscongesties, verslechterende bereikbaarheid, beperkende voorschriften, toenemende logistieke eisen van de klant en milieu eisen. Om aan haar rol inhoud te geven wil het NVG een strategiedocument over logistiek opstellen. Hierin dient toegelicht te worden wat de strategische doelen zijn, waarom deze doelen belangrijk zijn en op welke wijze deze gerealiseerd moeten gaan worden. Het NVG heeft TNO gevraagd in dit strategievormingsproces een ondersteunende rol te spelen.

klik hier

EIM-rapport

EIM-rapport

11 mei 2012

Over aantallen exporteurs en de omvang van de export van het MKB (ondernemingen met minder dan 250 werkzame personen) doen veel cijfers de ronde.

Aantallen exporteurs en exportniveaus worden verzameld door diverse organisaties voor verschillende doeleinden. Vaak lopen de cijfers sterk uiteen. Met dit rapport treedt EIM met eenduidige exportcijfers voor het MKB naar buiten en wordt de ontwikkeling van het aantal exporteurs, de exportomvang, het belang van de export en de indirecte export gepresenteerd voor de periode 1995-2007. Ten opzichte van de voorgaande rapportages is het theoretisch exportpotentieel komen te vervallen.

klik hier

EIM-rapport

EIM-rapport

11 april 2012

Over de internationalisering van met name het MKB in het agrocluster is nog weinig kennis.

In 2007 heeft EIM voor het ministerie van Economische Zaken (EZ) de export van het MKB in kaart gebracht. Daarbinnen is een ruwe indicatie gegeven van de export van het totale agrocluster voor het jaar 2005. Dit was een welkome invulling van een kennishiaat. De gepresenteerde informatie over het agrocluster was echter beperkt van opzet. Er zijn wel diverse gegevens over internationale handel van agrarische producten beschikbaar, maar goede (recente) data over de ex- en import van ondernemingen in het agrocluster, met name van het MKB2, ontbreken. Beleidsmatig is juist het kleinschalige bedrijfsleven de doelgroep, omdat daar relatief veel potentieel onbenut wordt gelaten.

klik hier

EIM-rapport

EIM-rapport

11 maart 2012

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft EIM de Exportindex MKB ontwikkeld.

De Exportindex brengt het aantal exporteurs en de exportomvang naar grootteklasse in kaart. Het aantal exporteurs is in de periode 1995-2007 met bijna 30% toegenomen.In 2007 telde Nederland in totaal ruim 73.700 exporterende bedrijven (MKB plus grootbedrijf). Het merendeel van de exporterende bedrijven bevindt zich in het MKB. Het MKB telde in 2007 ruim 72.800 exporterende bedrijven, zo'n 9,4% van het totaal aantal MKB-bedrijven in Nederland. De meeste exporteurs zijn te vinden in het kleinbedrijf. In totaal waren in 2007 iets meer dan 58.000 exporteurs actief in het kleinbedrijf (1 tot 9 werkzame personen). Sinds 1995 is in het kleinbedrijf ook de sterkste toename van het aantal exporteurs waarneembaar. Dit betreft vooral ook de exporteurs met één werkzame persoon, de zogenoemde zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Overheidsbeleid heeft een belangrijke rol gespeeld bij de sterke groei van het aantal zzp'ers in de afgelopen jaren. Vermoedelijk is er ook sprake van een veranderende houding ten opzichte van ondernemerschap. Zo is er opvallend meer toetreding van ambitieuze en/of innovatieve ondernemers.

klik hier

EIM-rapport

EIM-rapport

11 februari 2012

Ruim één op de drie MKB-bedrijven is op enige wijze actief op de internationale markt.

Dit kan zijn door export, import, buitenlandse investeringen en/of internationale samenwerking. Import is als vorm van internationalisering het populairst, gevolgd door export. Het middenbedrijf opereert relatief vaker internationaal dan het kleinbedrijf. Toch zijn in het kleinbedrijf veel internationale actieve bedrijven te vinden. Het MKB in de groothandel, industrie en transportsector zijn het vaakst internationaal actief.

klik hier

EIM-rapport

EIM-rapport

11 februari 2012

Een serie van rapportages met o.a.de autosector, bouwnijverheid, detailhandel, groothandel, horeca, metalelektro, overige dienstverlening, transportsector, voedings- en genotmiddelenindustrie en de zakelijke dienstverlening.

klik hier

EIM-rapport

EIM-rapport

11 januari 2012

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft EIM de Exportindex MKB ontwikkeld.

Die brengt het aantal exporteurs in kaart en de exportomvang naar grootteklasse. In het kader van de Exportindex MKB is eveneens gekeken naar het verschijnsel indirecte export. Het ministerie van EZ is geïnteresseerd in het belang en de betekenis van de indirecte export van het MKB en wil hier meer over weten. In de industrie en de landbouw exporteren veel (kleinschalige) producenten niet zelf, maar zij maken gebruik van handelsagenten en (gespecialiseerde) handelshuizen. Dit verkennend onderzoek besteedt speciale aandacht aan de indirecte export.

Vragen waarop een antwoord wordt gegeven zijn:
− Wat is indirecte export? Hoe moet het worden gedefinieerd?
− Hoe groot is de indirecte export van het MKB?
− Waarom kiezen bedrijven voor indirecte in plaats van directe export?
− In hoeverre vormt indirecte export een opstap voor beginnende exporteurs?
− Welke rol speelt de groothandel hierbij? 

klik hier

Innovatiekracht Midden-Nederland

Innovatiekracht Midden-Nederland

05 januari 2012

Begin 2009 hebben Kamer van Koophandel Midden-Nederland en Octrooicentrum Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de innovatiekracht van Midden-Nederland op basis van octrooiaanvragen als maat voor innovatie.

Het onderzoek heeft waardevolle inzichten gegeven in de verdeling van octrooiaanvragen naar grootteklasse qua aantal werknemers en branche van de aanvragende bedrijven. Ook werden innovatieve hotspots (ruimtelijke verdeling) van octrooiaanvragende bedrijven in Midden-Nederland duidelijk. De resultaten gaven alle aanleiding om het onderzoek te verbreden naar geheel Nederland. Het door EZ gefinancierde en door EIM uitgevoerde Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap heeft dit onderzoek in samenwerking met NL Octrooicentrum op zich genomen.

klik hier

Activities, and Barriers and Opportunities Experienced by U.S. Firms, rapport van U.S. International Trade Commission juli 2010

Activities, and Barriers and Opportunities Experienced by U.S. Firms, rapport van U.S. International Trade Commission juli 2010

01 januari 2012

This report examines the extent and composition of U.S. exports by small and medium-sized enterprises (SMEs) and factors that may disproportionately impede U.S. SME exports.

It compares the exporting activities of SMEs in the United States with those of SMEs in the European Union (EU); describes barriers and costs associated with exporting, as reported by U.S. SMEs; and identifies the benefits to U.S. SMEs from improvements to the exporting environment resulting from free trade agreements (FTAs) and other trading arrangements.

klik hier

Rapport

Rapport "Geen Topprestaties zonder Topgroothandel"

30 november 2011

DBSC Consulting schreef in opdracht van het NVG en PwC de NVG positioning paper met als titel: "Geen Topprestaties zonder Topgroothandel".

Voor de positioning paper klik hier

blue

Nieuws

border