blue

Nieuws & publicaties

Impact EU-verordening REACH op het MKB

Impact EU-verordening REACH op het MKB

30 oktober 2013

Vorige week heeft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu een brief + rapport gestuurd aan de Tweede Kamer betreffende de impact EU-verordening REACH op het MKB.

Zoals bekend is sinds 2007 de Europese verordening inzake Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen (REACH) van kracht. Dit is sindsdien het belangrijkste EU-brede instrument om informatie over stoffen te verkrijgen en risico’s die aan productie of gebruik verbonden zijn te beheersen. Begin dit jaar heeft de Europese Commissie de evaluatie van de eerste vijf jaar REACH gepubliceerd. Deze evaluatie is besproken in de Milieu- en Concurrentieraden in februari en maart dit jaar. De ambitie van de Commissie - en ook van Nederland - is dat uiterlijk in 2020 alle relevante zeer ernstige zorgstoffen geïdentificeerd zijn.

Tijdens de Europese Concurrentie- en Milieuraden over de evaluatie werd ook gesproken over de kosten die bedrijven ondervinden ten gevolge van REACH. Om de kosten van REACH voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) beter in kaart te krijgen is een onderzoek uitgevoerd naar de impact van REACH op het MKB. De conclusie in het onderzoek dat een zeer grote groep bedrijven die in de keten werkzaam is aangeeft REACH niet te kennen, is zorgelijk. Met name bedrijven aan het begin van de keten (producenten) zijn redelijk tot goed op de hoogte. Ook uit de jaarlijkse rapportage van de inspecties over de naleving van REACH blijkt dat met name de bedrijven die niet zelf produceren de verplichtingen minder goed kennen. Dit kan tot problemen leiden, omdat onder REACH ook bedrijven die niet zelf produceren (downstream users) verplichtingen hebben, o.a. door te controleren of de toepassing waarvoor zij stoffen gebruiken adequaat vermeld is bij de registratie van die stof door de producent of importeur.

Klik hier voor de brief

Klik hier voor het rapport

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border